مجله رفاه نوجوانان
 
مجله دوماهه مستقل نوجوانان حوزه غرب كشور

محل درج آگهی
 
نگارش در شنبه هشتم آذر 1393 توسط ویس احمد حکمت
 

تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد بر افغانستان

 

    جهانی شدن پدیدة است که از دهة 1960 گرفته و پس از پایان جنگ سرد در ابعاد گسترده ی کابردی شده است، فروپاشی نظام دنیای و دو قطبی آهنگ جهانی شدن را تشدید و تسریع نموده است، روند فروپاشی خود معلول جهانی شدن است و مهمتر از آن تاثیر اصل روشنگری است.

 

   جهانی شدن، جهان را به دهکده ای مبدل ساخته و بشریت را به نحوه گسترده ای با هم پیوند داده است، دوستی ها، همسوی ها، نزدیکی ها و عناصر دیگر مشترک بشری را به نمایش گذاشته است.

 

    سرعت، کیفیت، تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت جهان را متحول ساخته و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث خودآگاهی توده های مردمی و کاهش روزافزون نقش گروه های منفعتگرا و مردم فریب گردیده است.

 

    تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد از برای افغانستان بستر مساعدی از متغییر های متحول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ریشه در پیامد های یازدهم سپتمبر، شکست طالبان، ورود ناتو و آیساف به افغانستان است که در نتیجة حمایت سیاسی و کمک های اقتصادی جامعة جهانی، افغانستان وارد مرحلة جدیدی از شکل گیری و تقویت نیروهای مسلح به جای نیرو های مسلح خودسر غیر مسئول، اعمار و بازسازی جاده های اساسی، بهبود حد اقل دسترسی شهروندان به صحت و تکنالوژی معاصر، رشد و شکوفایی کمی معارف و موسسات تحصیلات عالی اععم از دولتی و خصوصی، ایجاد سیستم اقتصاد بازار آزاد، توسعة شبکه های بانکداری، رونق تجارت، برگزاری کنفرانس های متعدد بین المللی پیرامون افغانستان، رشد مشارکت سیاسی مردم، استمرار آزادی بیان، توسعة دموکراسی، تجدید بنیادگرایی و تفنگ بدستان منفعتگرا، ظاهرنما و مردم فریب دستاورد های اند که از تاثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد و تلاش های مردم افغانستان بدست آمده است.

 

   اما! اگر مثلث سیاه و شوم فساد اداری، مافیای مواد مخدر و تروریزم کور سازمان یافته و زنجیره ای بر مردم افغانستان تحمیل نمی کردند، افغانستان امروز به پیشرفت های کلان و اعمار زیرساخت های تاثیرگزار بر زندگی فرودستان جامعة ما مبدل می گردید.

 

امنیت، نظم، رفاه همگانی و آزادی به عنوان ارزش های مشترک بشری دستیابی به آن حق مسلم انسانی مردم افغانستان و ضرورت  مبرم مرحله کنونی کشور است.

 

   مردم افغانستان در دهکدة جهانی زندگی و فعالیت دارد، چرا در این دهکده زندگی شهروندان افغانستان با موجودیت کمک های گستردة جامعه جهانی به گونة عادلانه، متوازن تغییر نکرده است، علت اصلی آن نبود حکومت داری خوب در یک دهة اخیر بوده که پیامد متغییرها معلول آن تمرکز ثروت، فاصله های گسترده میان فقر و ثروت، فروپاشی طبقه متوسط و فقر و بیکاری بوده است.

 

پیامد های نبود حکومتداری خوب در کشور میراث رژیم گذشته چالش های اند جدی و زمانگیر که رئیس جمهور منتخب را به نبرد سنگین می طلبد.

 

   ضمانت پیروزمند حکومت جدید مستلزم پیروزی آن بر فساد اداری و استفادة بهینه، شفاف و پاسخگویی از کمک های جهانی به مردم افغانستان است.

 

   با درنظرداشت آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد و سیاست بر افغانستان با درک و تحلیل عمیق جهانی شدن برای افغانستان هم فرصت است و هم چالش. آثار مثبت جهانی شدن بیانگر این واقعیت است که افغانستان طی یک دهه گام های بلندی را در عرصه اقتصادی، فرهنگی و حکومتداری به گیش برداشته است و آثار منفی جهانی شدن اقتصاد و سیاست بر افغانستان مستلزم راهکار ها در زمینة مؤثریت جهانی شدن سیاست و اقتصاد در افغانستان است.

 

(نویسنده: محمد انور متین-کارشناس مسایل سیاسی)


نگارش در پنجشنبه ششم آذر 1393 توسط ویس احمد حکمت

جبران فرار سرمایه و فرار مغزها از کشور محال است!

   اوضاع بحرانی کشور هر روز ابعاد و شکل تازه تری به خود می گیرد که سبب سراسیمه گی مردم ناشی از خلای قدرت گردیده؛ آرمان ایجاد کابینة پاسخگو و آگاه، خزانة معتبر و استقرار ثبات امنیتی در افکار و صحبت های عام مردم در مهمانی ها، فاتحه ها و نشست های عمومی و خصوصی گنجانیده شده است.

     تحرکات همسایه های مغرض جانب دیگر بحران اقتصادی و سیاسی در جامعه ما را تشکیل می دهد. با آنکه روز ها از امضای موافقت نامه های امنیتی می گذرد، اما تا کنون در تجهیز نیروهای مسلح و حفظ سرحدات کشور ما تا هنوز تأثیر نگذاشته و با وجود تصویب این موافقت نامه ها از سوی شورای ملی، هنوز هم مردم به دیده شک و تردید به آن می نگرند.

   روند کُند سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور، افزایش سطح بیکاری و نیمه کاره بودن و احتمال تخریب پروژه های ساختمانی(که ناکام ترین آن، پروژة سرک هرات-میمنه است) مردم را برای فردای بهتر مأیوس ساخته است.

   بی اعتمادی نسل جوان به خصوص دانش آموخته ها در خصوص آیندة شان هر روز اوج می گیرد و هر روز خانواده ها به صورت فردی و جمعی از کشور خارج می شوند که فرار به ایران و پاکستان حالا یک امر عادی است. ارقام معتبر نشان دهنده حضور پراکنده هزاران افغان آواره و سرگردان در 70 کشور جهان است که مانند پرنده بال شکسته و کلبة طوفان زده زیست دارند.

     بر اساس ارقام، در سال 2013 در 44 کشور جهان بیش از 37 هزار جوان افغان درخواست پناهندگی دادند و در 6 ماه اول 2014، بیش از 19هزار درخواست پناهندگی به ثبت رسیده؛ این ارقام می رساند که هزاران جوان متفکر و دارای تحصیلات عالی در کشور های غربی در بدترین وضع اقتصادی در تلاش برای یافتن لقمة نان پس مانده هستند و حتی در جنگلات اروپا به شکل فجیع روز را شب  می نمایند.

     حکومتداری اختلافی، جنگ همسایه ها با افغانستان، اجاره چوکی ها توسط فساد پیشه گان قدرت و پول، به جا گذاشتن کارنامة شرم آور فساد اداری، ناکامی در کاهش کشت مواد مخدر، غصب املاک، خشونت ها و ده ها عامل شرم آور از سوی برخی افراد در ادارات عدلی، قضایی، وزارت خانه ها و مراجع تقنینی از جمله عواملی هستند که به مرگ تدریجی، یأس، اعتیاد به مواد مخدر، رهزنی، رجوع به جرم و جنایت و فرار مغز و سرمایه انجامیده است و دیگر نمی توان مسوولین این همه بدبختی را خادمان ملت شمرد، به آنها رأی داد و یا حد اقل اعتماد به حکومتداری خوب داشت که این همه در تضعیف دولت داری نقش منفی دارد.

   در جامعة که رفاهیت وجود ندارد، سلامت انسان در گِرو قانون نیست، مافیای جهانی در آن لانه نموده، فاسدین به حیث باداران زور و زَر می تازند و ضعیفان و چهره های صادق قربانی اعمال خائنین می گردند، دیگر اعتمادی نیست و امید برای سرمایه گذاری و تعیین کادر های متفکر احساس نمی شود. ای وای بر آن روزی که با وصف شرایط بحرانی و در اوج بی باوری، همه هست و بود ملی از دست رود که جبران آن مشکل است و محال!               

             نویسنده: ویس احمد حکمت(مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)

 


نگارش در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

سخن نخست:

صداقت همسایه ها؛ کوتاه سازی مسیر ترقی افغانستان

   افغانستان کشوری است محاط به خشکه و دارای شش همسایه در اطراف خویش که هر یک از این همسایه ها دارای منافع مشترک در افغانستان اند و هر یک می خواهد تا از این کشور که تن بیمار دارد، حد اکثر استفادة اقتصادی و سیاسی نمایند.

   در جملة این کشور ها، پاکستان از دهة سوم(1330ش) بدین سو غرض سودجویی از توافقات خط دیورند، حد اکثر استفاده از آب های جاری و سایر منابع طبیعی و استفادة سودمند ترانزیتی از شاهراه ها و خطوط اتصالاتی کشور ما، از سیاست های نظامی و مداخله گرانه استفادة اعظمی نموده و سعی کرده تا شعله های آتش همیشه در این خط سوزنده تر از گذشته باشد و فقر سایة اصلی خویش را همیشه در این سرزمین پهن نماید.

   جنگ های گذشته در افغانستان فرصت خوبی برای پاکستان بوده و توانسته خود را از نگاه سیاسی و اقتصادی تقویت و برای ابر قدرت های جهان همچو امریکا و چین خود را محافظ خوب منافع شان تبارز دهد.

   در حال حاضر موجودیت پناه گاه های مخالفین و حمایت دولت مردان پاکستان از سیاست های غرب، خود دوگانگی سیاست پاکستان را نشان می دهد.این کشور علاوه بر افغانستان با دو همسایة دیگرش(ایران-هند) از طریق موجودیت پناهگاه های مخالفین شان نیز در جنگ می باشد.

   جنگ های موجودة افغانستان هر روز شکل و رنگ تازة به خود می گیرد تا دهشت و وحشت در جامعه حاکم باشد. قتل های زنجیروی مدال آوران ورزشکار افغانستان، اختطاف جمعی اعضای خانواده ها در شهر کابل، قتل قاضی و حارنوالان صادق و ترور معاون والی قندهار، از جمله برنامه های طرح ریزی و سازماندهی شده در آن سوی سرحدات کشور می باشد که جوانان غیر نظامی و متعهد در راه خدمت به وطن و ملت را هدف قرار می دهند.

   اما جوانان کشور که نسل سازندة کشور می باشند، با روحیة وطن دوستانه و انسان دوستانه، افغانستان را با پوست و رگ و استخوان شان می سازند و در راه یک افغانستان واحد، غیر قابل تجزیه، آزاد و آباد تلاش می کنند و در حل مشکلات خویش با صبر و حوصله مندی از راه منطق و عقلانیت تلاش های خسته گی ناپذیر می نمایند.

   در این حال ما جوانان از دولت وحدت ملی توقع دارند تا جهت نیل به صلح و ختم جنگ و بحران، روش های معقول در بهبود سیاست های داخلی و خارجی اش روی دست گیرد و با همسایه گان خط شفاف را برای تامین صلح ترسیم نماید و در یک پالیسی واضح و قابل تطبیق در جلب دیدگاه کشور های همسایه، چونگی استفاده از آب های جاری کشور و تدویر کنفرانس های منطقوی با تضمینات بین المللی برای ختم جنگ بکوشند تا جنگ پایان یافته و از منابع طبیعی به خصوص معادن، تقویة راه های ترانزیت و انکشاف تجارت متقابل استفادة اعظمی صورت گیرد.

   سفر قریب الوقوع محترم رئیس جمهوری کشور به پاکستان می تواند در نیل به آرمان های فوق، ملت را امیدوار سازد و حکومت پاکستان بخاطر منافع ملی و جلوگیری از تجزیة آن کشور همگام با جامعة جهانی در روند صلح و ترقی افغانستان صادقانه گام بردارد. ایالات متحده امریکا که در رأس ناتو قرار دارد، نیز باید در عملی نمودن تعهدات خود که در قرارداد امنیتی با افغانستان ذکر شده، منجمله تأمین صلح و حفظ سرحدات افغانستان تلاش نماید.

   خواست جوانان افغانستان، ایجاد روحیة وحدت ملی، ترقی افغانستان، تأمین صلح منطقوی و بین المللی و انکشاف نسل امروز و فردای این خطة با غرور و سربلند است؛ امیدواریم حکومت وحدت ملی برای رسیدن به این خواست جوانان با توکل به خداوند متعال به دستاورد های بزرگ دست یابد.                       

نویسنده: ویس احمد حکمت(موسس و مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)


نگارش در دوشنبه نوزدهم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

نقش شورای ولایتی در انکشاف جوانان هرات

جوانان هرات خواهان تعهد نمایندگان جدید و جوان شورای ولایتی این ولایت در بهبود وضعیت زندگی شان هستند.

این مطلب در گفت و شنود محصلین و مسوولین تحت نام نقش شورای ولایتی در انکشاف جوانان هرات که با حضور ده ها تن از محصلین هرات در سالون پوهنتون کهکشان شرق برگزار شده بود، یادآوری گردید.

سید عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی از طرح ایجاد اتاق اندیشه در شورای ولایتی با حضور متخصصین و اشخاص مجرب برای رفع مشکلات شهروندان یادآوری نمود؛ وی از رئیس جمهور غنی بخاطر تعهد برای عملی نمودن پلان انکشافی 15 ساله ی هرات سپاسگذاری نمود و وعده داد تا از استعداد های جوانان و به خصوص محصلین در امر انکشاف جامعه به نحو احسن استفاده خواهند نمود.

داکتر مهدی حدید، نماینده دیگر شهروندان هرات در شورای ولایتی وعده داد تا اعضای جدید این شورا طبق یک پلان منسجم در رساندن صدای مردم به مسوولین دولتی و رفع چالش های موجود جامعه با مشوره اشخاص کاردان کوشا خواهند بود.

داکتر مسعود جویا استاد پوهنتون نیز ضمن بر شمردن نقش شورای ولایتی در توسعه جامعه و رشد بالندگی جوانان، از نمایندگان جدید مردم خواست تا  طبق صلاحیت های قانونی شان صادقانه در دفاع از حق مردم ممتاز باشند.

با این حال، ویس احمد حکمت محصل پوهنحی اقتصاد باورمند است که حضور نمایندگان جوان و متعهد در سومین دور شورای ولایتی هرات می تواند بر مؤثریت و کارایی این شورا در حمایت از خواسته های بر حق شهروندان هرات بیافزاید. او از اعضای جدید شورای ولایتی می خواهد تا در فرصت دهی به نسل جوان و پویا بکوشند.

این گفت و شنود با طرح پیشنهادات و نظریات محصلین به پایان رسید.

گزارش از: اسدالله صفا-هرات


نگارش در چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 توسط ویس احمد حکمت

رئیس جمهور غنی: بی گناه اعاده ی حیثیت کند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور هشدار داده است به مسوولان (پولیس، حارنوالی، قاضی) که بر اثر اشتباه شان کسی زندانی شود، جزا داده می شود.

آقای غنی می گوید که او این وضعیت را تحمل کرده نمی تواند که شهروندان افغانستان بدون انجام جرمی و برای اشتباه مسوولان زندانی شوند.            
ارگ ریاست جهوری با انتشار اعلامیه ای گفته است که رییس جمهوری این موضوع را به روز عاشورا در دیدار از نظارت خانه کابل مطرح کرد و با شماری از زندانیان نیز دیدار و گفتگو کرد. 
رییس جمهوری گفته بود که فساد گسترده در دستگاه قضایی کشور وجود دارد و این روند باعث شده است که میان دولت و مردم فاصله ایجاد شود.
رئیس جمهور غنی، خطاب به زندانیان نظارت خانه ولایت کابل گفت: اگر بی گناه هستید و محکمه برایتان برائت می دهد، باید اعاده حیثیت شود این واقعا لازم است چون هر کسی که در زندان است اگر دو روز می گذراند یا ده سال می گذارند، اگر بی گناه باشد، دولت مسوول است که از نزد او معذرت بخواهد. 
به گفته آقای غنی، ظلم و بی عدالتی، نظم جامعه را برهم می زند.  رییس جمهوری خطاب به مقامات پولیس گفت که اسناد باید براساس قانون ترتیب شود، چون به گفته او، کشف جرم وظیفه پولیس است.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ویس حکمت